หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง)
สล.
มท 0801.1/342
20/09/2564
20/09/2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว2113
20/09/2564
20/09/2564
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ
กศ.
มท 0816.2/ว2145
22/09/2564
22/09/2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว2114
20/09/2564
20/09/2564
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
|
เอกสารไฟล์ word |
กสธ.
มท 0819.2/ว2112
20/09/2564
22/09/2564
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
|
เอกสารไฟล์ word |
กสธ.
มท 0819.2/ว2116
20/09/2564
21/09/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว2115
20/09/2564
21/09/2564
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits)
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว2106
20/09/2564
20/09/2564
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว2121
21/09/2564
21/09/2564
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว2151
23/09/2564
23/09/2564
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว2136
22/09/2564
22/09/2564
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กศ.
มท 0816.4/ว2130
21/09/2564
22/09/2564
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.2/ว2111
20/09/2564
20/09/2564
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว2144
22/09/2564
22/09/2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กพส.
มท 0810.6/ว2109
20/09/2564
22/09/2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กพส.
มท 0810.6/ว2107
20/09/2564
22/09/2564
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
|
เอกสารแนบ | เอกสาร file word |
กค.
มท 0803.3/ว2149
23/09/2564
23/09/2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว2150
23/09/2564
23/09/2564
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
สน.คท.
มท 0808.4/ว2134
21/09/2564
22/09/2564
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.1/ว2129
21/09/2564
23/09/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.2/16202-16240
21/09/2564
22/09/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.2/16127-16183
21/09/2564
22/09/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
สน.คท.
มท 0808.2/16241-16316
21/09/2564
21/09/2564
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร file word |
กพส.
มท 0810.6/ว2108
20/09/2564
22/09/2564
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | ลำดับและขั้นตอน | เอกสารไฟล์ word |
กต.
มท 0818.3/ว2135
21/09/2564
22/09/2564
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า)
|
เอกสารไฟล์ word |
กยผ.
มท 0815.3/ว2131
21/09/2564
22/09/2564
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว5399
20/09/2564
20/09/2564