หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) (เพิ่มเติม)
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.3/ว152
14/01/2562
14/01/2562
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว156
14/01/2562
14/01/2562
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมารที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว169
15/01/2562
15/01/2562
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง
กจ.
มท 0802.3/ว2
15/01/2562
15/01/2562
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กจ.
มท 0802.3/ว3
15/01/2562
15/01/2562
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
|
เทศบาล อบต. เมืองพัทยา | อบจ. | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว155
14/01/2562
15/01/2562
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
|
แบบรายงานฯ | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.5/ว932
14/01/2562
14/01/2562
สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ. ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2562
สล.
มท 0801.2/ว3
14/01/2562
15/01/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/1052-1127
14/01/2562
15/01/2562
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10
|
รายชื่อ | เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว174
15/01/2562
15/01/2562
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6
|
รายชื่อ | เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว173
15/01/2562
15/01/2562
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ word |
กพร.
มท 0812/ว143
14/01/2562
15/01/2562
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.7/ว194
16/01/2562
16/01/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
|
บัญชีรายชื่อใหม่ | บัญชีรายชื่อเก่า | บัญชีราย อปท. | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.5/ว170
15/01/2562
16/01/2562
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
|
แบบฟอร์มฯ | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.8/ว198
16/01/2562
16/01/2562
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว199
16/01/2562
16/01/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/1380-1423
15/01/2562
16/01/2562
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/1211-1215
14/01/2562
16/01/2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว185
15/01/2562
16/01/2562
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.3/ว179
15/01/2562
16/01/2562
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562)
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว178
15/01/2562
15/01/2562
ขอแจ้งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.5/ว81
16/01/2562
09/01/2562
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว217
17/01/2562
17/01/2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว219
17/01/2562
17/01/2562
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว218
17/01/2562
17/01/2562
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.4/ว1
16/01/2562
17/01/2562
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท.
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.4/ว231
17/01/2562
17/01/2562
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.5/ว244
18/01/2562
18/01/2562
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว245
18/01/2562
18/01/2562
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
กม.
มท 0804.3/ว0315
17/01/2562
18/01/2562
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 |
กพส.
มท 0810.5/ว141
14/01/2562
18/01/2562
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.5/ว142
14/01/2562
18/01/2562
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว192
16/01/2562
16/01/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/976-1051
14/01/2562
15/01/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/1140-1210
14/01/2562
16/01/2562
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว0288
16/01/2562
18/01/2562
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว4
18/01/2562
18/01/2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
เอกสารแนบ 1 | เอกสารแนบ 2 | เอกสารแนบ 3 | เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว184
15/01/2562
07/01/2562