หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
กสว.
มท 0820.3/ว1991
22/05/2562
22/05/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/9301-9308 , 9309
21/05/2562
22/05/2562
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว1995
22/05/2562
22/05/2562
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสธ.
มท 0819.2/ว2026
24/05/2562
24/05/2562
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว1992
22/05/2562
22/05/2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.บถ.
มท 0809.3/ว3074
23/05/2562
24/05/2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กค.
มท 0803.3/ว1970
21/05/2562
21/05/2562
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.8/ว2009
23/05/2562
23/05/2562
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
|
เอกสารไฟล์ Word | เอกสารแนบ |
กศ.
มท 0816.3/ว2011
23/05/2562
23/05/2562
การกำหนดรหัสสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สล.
มท 0801.1/407
21/05/2562
22/05/2562
การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สล.
มท 0801.1/404
21/05/2562
22/05/2562
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว1967
21/05/2562
21/05/2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว1993
22/05/2562
23/05/2562
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.8/ว2008
23/05/2562
23/05/2562
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 |
กพส.
มท 0810.7/ว2024
24/05/2562
24/05/2562
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.4/ว2025
24/05/2562
24/05/2562
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็น สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ
null
null
21/05/2562
23/05/2562
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข
|
เอกสารไฟล์ word |
กสธ.
มท 0819.2/ว1968
21/05/2562
21/05/2562
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง
|
เอกสารแนบ | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว1969
21/05/2562
21/05/2562
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1975
21/05/2562
23/05/2562
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
|
เอกสารไฟล์ Word |
กค.
มท 0803.3/ว2022
24/05/2562
24/05/2562
แจ้งเลื่อนการประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
สล.
มท 0801.2/ว105
21/05/2562
21/05/2562
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม)
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว1972
21/05/2562
22/05/2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1 | กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2 | เอกสารไฟล์ word |
ศส.
มท 0806.2/ว1989
22/05/2562
23/05/2562
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.8/ว2023
24/05/2562
24/05/2562