หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.6/ว173
19/01/2565
24/01/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว195
21/01/2565
24/01/2565
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.2/ว176
20/01/2565
20/01/2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
|
เอกสาร word |
กสธ.
มท 0819.2/ว172
19/01/2565
20/01/2565
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว164
19/01/2565
19/01/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว163
19/01/2565
21/01/2565
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว3
19/01/2565
19/01/2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว10
19/01/2565
20/01/2565
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว166
19/01/2565
20/01/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว182
20/01/2565
20/01/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.2/618-621
20/01/2565
21/01/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.6/ว181
20/01/2565
21/01/2565
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.4/ว210
24/01/2565
24/01/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กสว.
มท 0820.3/ว192
21/01/2565
21/01/2565
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.2/ว167
19/01/2565
19/01/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กสว.
มท 0820.3/ว183
20/01/2565
21/01/2565
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว201
21/01/2565
24/01/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.2/676-751
21/01/2565
24/01/2565
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
กพส.
มท 0810.4/ว171
19/01/2565
21/01/2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว196
21/01/2565
21/01/2565
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว193
21/01/2565
24/01/2565
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565
|
เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว211
24/01/2565
24/01/2565
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว169
19/01/2565
24/01/2565
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
มท 0804.3/ว168
19/01/2565
21/01/2565