หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
|
เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว3731
16/11/2561
16/11/2561
การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
|
เอกสารไฟล์ word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว3700
15/11/2561
16/11/2561
การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
กม.
มท 0804.5/ว3789
21/11/2561
21/11/2561
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว3772
20/11/2561
21/11/2561
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กยผ.
มท 0815.3/ว3702
15/11/2561
15/11/2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | คำอธิบายฯ | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว3699
15/11/2561
15/11/2561
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.2/ว3721
16/11/2561
16/11/2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว3720
16/11/2561
16/11/2561
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว3718
16/11/2561
16/11/2561
ซํกซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.4/ว3739
16/11/2561
19/11/2561
แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.3/ว3764
20/11/2561
20/11/2561
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้)
สน.บถ.
-
20/11/2561
20/11/2561
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.8/ว3787
21/11/2561
21/11/2561
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLA Morning Brief)
สล.
มท 0801.2/ว233
21/11/2561
21/11/2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว3773
20/11/2561
21/11/2561
แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว3722
16/11/2561
16/11/2561
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.8/ว3730
16/11/2561
16/11/2561
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว3732
16/11/2561
21/11/2561
การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
|
เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.4/ว3704
15/11/2561
16/11/2561
(ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด
กพส.
-
20/11/2561
20/11/2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
รายชื่อ | แบบตอบรับ | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.2/ว3703
15/11/2561
16/11/2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.4/ว3729
16/11/2561
19/11/2561
การแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
|
เอกสารไฟล์ word |
ศปท.สถ.
มท 0817.2/ว3705
15/11/2561
16/11/2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
|
บัญชีรายชื่อ | บัญชีสุรปราย อปท. | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.5/ว3717
16/11/2561
16/11/2561
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.8/ว3745
19/11/2561
19/11/2561
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.2/ว3713
15/11/2561
16/11/2561
ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดสำรวจห้องน้ำสาธารณะเบื้องต้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
|
แบบรายงานฯ | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว3778
20/11/2561
20/11/2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
|
เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว3719
16/11/2561
20/11/2561
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว3765
20/11/2561
20/11/2561
กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
ศปท.สถ.
มท 0817.2/ว3768
20/11/2561
20/11/2561