หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
|
เอกสารไฟล์ Word | รายชื่อฯ |
สน.คท.
มท 0808.4/ว480
18/02/2563
19/02/2563
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสธ.
มท 0819.2/ว1066
18/02/2563
19/02/2563
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.6/ว484
18/02/2563
19/02/2563
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.2/ว520
20/02/2563
20/02/2563
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.2/ว521
20/02/2563
20/02/2563
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.8/ว524
20/02/2563
20/02/2563
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
สน.คท.
มท 0808.2/ว519
20/02/2563
20/02/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสารไฟล์ Word |
กค.
มท 0803.3/ว517
20/02/2563
20/02/2563
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)
|
อบจ. | เทศบาล | อบต. |
กพส.
มท 0810.8/ว482
18/02/2563
18/02/2563
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.4/ว525
20/02/2563
20/02/2563
เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำและแจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.8/ว494
19/02/2563
19/02/2563
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.4/ว537
21/02/2563
21/02/2563
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
|
เอกสารไฟล์ Word | แบบสำรวจฯ |
กศ.
มท 0816.4/ว499
19/02/2563
19/02/2563
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561
|
เอกสารไฟล์ Word | ระเบียบฯ | เอกสารแนบ |
สน.คท.
มท 0808.3/ว481
18/02/2563
18/02/2563
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.3/ว503
19/02/2563
20/02/2563
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563
สล.
มท 0801.3/ว528
20/02/2563
21/02/2563
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว500
19/02/2563
20/02/2563
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กสว.
มท 0820.3/ว495
19/02/2563
20/02/2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563
|
เอกสารไฟล์ Word | รายชื่อเก่าฯ | รายชื่อใหม่ฯ | บัญชีสรุปราย อปท. |
สน.คท.
มท 0808.5/ว509
19/02/2563
19/02/2563
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว0147
18/02/2563
19/02/2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
กค.
มท 0803.3/ว516
20/02/2563
20/02/2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสารไฟล์ Word |
กค.
มท 0803.3/ว498
19/02/2563
19/02/2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.3/ว536
21/02/2563
21/02/2563
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 |
กศ.
มท 0816.3/ว502
19/02/2563
19/02/2563