หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net)
|
เอกสารไฟล์ word |
กสธ.
มท 0819.3/ว1234
21/03/2562
21/03/2562
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
ศปท.สถ.
มท 0817.2/ว1231
21/03/2562
21/03/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | เอกสารไฟล์ Word |
กศ.
มท 0816.2/ว1263
22/03/2562
25/03/2562
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานนิติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กจ.
มท 0802.3/ว56
25/03/2562
25/03/2562
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1244
22/03/2562
25/03/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.5/ว1275
21/03/2562
22/03/2562
การเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชีของกรมส่งเสริมฯ
กจ.
มท 0802.3/ว57
25/03/2562
25/03/2562
ขอแจ้งแผนการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2562
สล.
มท 0801.2/ว59
25/03/2562
25/03/2562
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.4/ว1274
25/03/2562
25/03/2562
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสธ.
มท 0819.3/ว1272
25/03/2562
25/03/2562
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 | เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.7/ว1428
22/03/2562
25/03/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 080.2/5800-5875
25/03/2562
26/03/2562
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
|
เอกสารไฟล์ Word |
ศปท.สถ.
มท 0817/ว1308
26/03/2562
26/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562
|
รายชื่อ | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.4/ว1230
21/03/2562
21/03/2562
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1245
22/03/2562
25/03/2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
กศ.
มท 0816.3/ว1295
25/03/2562
25/03/2562
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLA Morning Brief)
สล.
มท 0801.2/ว60
25/03/2562
25/03/2562
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว1256
22/03/2562
25/03/2562
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
กจ.
null
25/03/2562
25/03/2562
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.4/ว1273
25/03/2562
25/03/2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว1287
25/03/2562
25/03/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กไตรมาสที่3
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.2/6084-6159
25/03/2562
26/03/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.2/6160-6163
25/03/2562
26/03/2562
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลตลาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสธ.
มท 0819.3/ว1307
26/03/2562
26/03/2562
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
|
เอกสารไฟล์ word |
กยผ.
มท 0815.4/ว1229
21/03/2562
21/03/2562
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว1218
22/03/2562
22/03/2562
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
|
เอกสารไฟล์ word |
สล.
มท 0801.2/ว5737
22/03/2562
22/03/2562
การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย สถ. ประจำเดือนเมษายน 2562
สล.
มท 0801.4/ว26
21/03/2562
21/03/2562
การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว1266
25/03/2562
25/03/2562
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45
|
เอกสารไฟล์ word |
กยผ.
มท 0815.4/ว1250
22/03/2562
22/03/2562