หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสารไฟล์ word |
สน.คท.
มท 0808.2/12164-12239
11/07/2562
12/07/2562
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว2746
12/07/2562
12/07/2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.3/ว2786
15/07/2562
15/07/2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสารไฟล์ word |
กพส.
มท 0810.6/ว2736
12/07/2562
12/07/2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
|
เอกสารไฟล์ word |
กค.
มท 0803.3/ว2745
12/07/2562
12/07/2562
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการอบรมสร้างความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา
|
เอกสารไฟล์ Word |
กศ.
มท 0816.5/ว2709
11/07/2562
11/07/2562
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สล.
มท 0801.1/568
12/07/2562
12/07/2562
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงพลาสติกในโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสธ.
มท 0819.3/ว2693
10/07/2562
10/07/2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
กศ.
มท 0816.5/ว2710
11/07/2562
11/07/2562
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.3/ว4091
10/07/2562
11/07/2562
แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) เข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.คท.
มท 0808.4/ว2698
10/07/2562
11/07/2562
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว2690
10/07/2562
11/07/2562
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
กยผ.
มท0815.4/ว2319
11/07/2562
11/07/2562
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กยผ.
มท 0815.3/ว2715
11/07/2562
11/07/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.2/12415-12489
12/07/2562
15/07/2562
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ
|
เอกสารไฟล์ Word |
กพส.
มท 0810.2/ว2691
10/07/2562
15/07/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.2/12240-12314
11/07/2562
11/07/2562
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสธ.
มท 0819.3/ว2792
15/07/2562
15/07/2562
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
กจ.
มท 0802.3/ว475
12/07/2562
15/07/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.2/12588-12591
12/07/2562
15/07/2562
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
กจ.
มท 0802.3/ว2775
12/07/2562
15/07/2562
การรายงานการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.8/ว2721
11/07/2562
11/07/2562
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
|
เอกสารไฟล์ Word |
กสธ.
มท 0819.3/ว2720
11/07/2562
11/07/2562
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.3/ว4095
10/07/2562
10/07/2562
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
กจ.
มท0802.3/ว89
10/07/2562
10/07/2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
|
เอกสารไฟล์ Word | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
สน.คท.
มท 0808.2/12359-12397
12/07/2562
15/07/2562
แจ้งเลื่อนการประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLA Morning Brief)
สล.
มท 0801.2/ว154
11/07/2562
12/07/2562
การติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
|
เอกสารแนบ | เอกสารอ้างอิง | เอกสารไฟล์ word |
กศ.
มท 0816.2/ว2744
12/07/2562
12/07/2562
ขอส่งคู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
|
เอกสารไฟล์ word |
กสธ.
มท 0819.2/ว2741
12/07/2562
12/07/2562
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
|
เอกสารไฟล์ Word |
สน.บถ.
มท 0809.3/ว2787
15/07/2562
15/07/2562
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ
กพส.
มท 0810.4/ว2774
12/07/2562
15/07/2562