หนังสือราชการ สถ.
หน่วยงาน
เลขหนังสือ
ลงวันที่
ลงเว็บไซต์วันที่
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว1848
20/06/2565
21/06/2565
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
กพส.
มท 0810.2/ว1855
20/06/2565
21/06/2565
ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
กสธ.
มท 0819.2/ว1870
21/06/2565
21/06/2565
การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม)
|
เอกสาร | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.4/1872
21/06/2565
21/06/2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2565
|
เอกสาร |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1877
22/06/2565
22/06/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4
กพส.
มท 0810.4/ว1864
21/06/2565
21/06/2565
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.7/ว1880
22/06/2565
22/06/2565
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กม.
มท 0804.4/ว1887
22/06/2565
23/06/2565
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
มท 0810.2/ว1882
22/06/2565
23/06/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว1850
20/06/2565
21/06/2565
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
สน.บถ.
-
22/06/2565
22/06/2565
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก
กพส.
มท 0810.7/7452
22/06/2565
22/06/2565
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก
กพส.
มท 0810.7/7451
22/06/2565
22/06/2565
การดำเนินการรายงานข้อมูลกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลงหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและกรณีดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
|
แบบรายงาน |
กม.
มท 0804.3/ว1863
21/06/2565
21/06/2565
จัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว7426
22/06/2565
22/06/2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
|
เอกสาร word |
สน.บถ.
มท 0809.2/ว61
20/06/2565
22/06/2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว4437
22/06/2565
23/06/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.5/ว1881
22/06/2565
23/06/2565
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1911
23/06/2565
24/06/2565
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับฤดูฝน ปี 2565
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | บัญชีแนบท้าย | เอกสาร word |
กสว.
มท 0820.3/ว1859
21/06/2565
21/06/2565
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.4/ว1915
24/06/2565
24/06/2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565
สน.บถ.
มท 0809.4/ว1840
20/06/2565
20/06/2565
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 | สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว1893
23/06/2565
24/06/2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
|
เอกสาร word |
กยผ.
มท 0815.3/ว1916
24/06/2565
24/06/2565
ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.4/ว1878
22/06/2565
22/06/2565
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กศ.
มท 0816.3/ว1884
22/06/2565
22/06/2565
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022)
กพส.
มท 0810.6/ว1875
22/06/2565
23/06/2565
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ดำเนินการออกประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
สล.
มท 0801.1/155
20/06/2565
20/06/2565
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
กพส.
มท 0810.6/ว1890
22/06/2565
23/06/2565
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย1 |
สน.บถ.
มท 0809.4/ว26
23/06/2565
24/06/2565
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
สน.บถ.
มท 0809.3/ว1908
23/06/2565
24/06/2565
แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565
|
เอกสาร |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1869
21/06/2565
22/06/2565
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร | เอกสาร | เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.3/ว1849
20/06/2565
23/06/2565
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
|
เอกสาร word |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1914
24/06/2565
24/06/2565
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565
|
เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.4/ว1918
24/06/2565
24/06/2565
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ
กพส.
มท 0810.8/ว1912
23/06/2565
24/06/2565
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์
|
เอกสาร word |
กสธ.
มท 0819.2/ว1917
24/06/2565
24/06/2565
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตบ.
มท 0805.2/ว1862
21/06/2565
21/06/2565
การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.8/ว1844
20/06/2565
20/06/2565
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design)
กพส.
มท 0810.6/ว1894
23/06/2565
24/06/2565
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
กม.
มท 0804.5/ว1838
20/06/2565
20/06/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (NRCT Open House 2022 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย |
กพส.
มท 0810.2/ว1853
20/06/2565
20/06/2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2565
|
เอกสาร |
สน.คท.
มท 0808.2/ว1861
21/06/2565
22/06/2565
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร word |
กพส.
มท 0810.6/ว1891
22/06/2565
24/06/2565
การดำเนินงานตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย | บัญชีแนบท้าย | เอกสาร word |
กสว.
มท 0820.3/ว1860
21/06/2565
21/06/2565