ข่าวกิจกรรมโครงการ

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15พ.ค.2562 เวลา09.30น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมมอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน และสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย  เพื่อร่วมรณรงค์และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในเขตท้องที่

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


  laughingsmile พบกับกิจกรรมsmilelaughing

- การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัยบนเวที

- การตอบปัญหาน่ารู้

- ซุ้มกิจกรรมต่างๆจากพี่ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเพื่อรับของรางวัล

• อาหารและขนมสำหรับเด็กฟรีตลอดงาน

 

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562    "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี   บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีไทดา ไร่นาสวนผสม อุดมสินค้า OTOP

  

  ช้อป  ชิม แชะ แชร์

รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ร่วมรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติกผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก


 

     นายอรรถพลดาโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ท่านปลัดพิเชษฐ สุขเขียวและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ร่วมกัน รณรงค์ลด การใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ โดยการ ใช้ปิ่นโต พกแก้วน้ำ หิ้วถุงผ้า ห่อข้าวมากินด้วยกัน ทั้งยัง เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์


                    ด้วยองค์การบริการส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จะดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ให้สอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงไปสู่การจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคแรก ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใช้ประชาชน  มีความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยขึ้น

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

     2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

     3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

          ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561

เป้าหมาย

          กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

คุณสมบัติ

     1. ผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย

     2. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ (2 กันยายน 2503)

     3. ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนมาก่อน ตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2560

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561