ข่าวกิจกรรมโครงการ

ภาพประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ภาพประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชน

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ 15พ.ค.2562 เวลา09.30น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์