Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมมอบโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

นายอรรถพล ดาโสม นายก อบต.ท่าโพธิ์ชัย  น.ส.กัญญ์ลภัส วงษ์ธัญวรโชต หัวหน้าสำนักปลัด น.ส.พรธีรา  ช้อยกระโทก ผอ.กองการศึกษา และน.ส.กมลพรรณ วงษ์อินทร์จันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้เข้ารับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของชาวตำบลท่าโพธิ์ชัย