Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์


                    ด้วยองค์การบริการส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จะดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ให้สอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงไปสู่การจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคแรก ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใช้ประชาชน  มีความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยขึ้น

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

     2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

     3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

          ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561

เป้าหมาย

          กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์