Search

กำลังอยู่ใน

รายงานผลการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาคและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่   คนพิการหรือทุพพลภาคและโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561


  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (รายละเอียดปราฏตามเอกสารแนบ)