Search

กำลังอยู่ใน

รายงานสรุปผล "มาตรการรจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"

ตามที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรงค์สร้างสังคมไทยให้สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลได้ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผลประโยชน์ทับซ้อน