Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรมการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรมการให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย


ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยท่าโพธิ์ชัย ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน