Search

กำลังอยู่ใน

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

เมื่อวันที่  25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ชัย ได้จัดทําโครงการอบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นำโดยนายอรรถพล ดาโสม นายก อบต.ท่าโพธิ์ชัย พนักงานส่วนตำลท่าโพธิ์ชัย และพี่น้องประชาชนตำบลท่าโพธิ์ชัย พนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก  ณ วัดป่าหนองสะแบง ตําบลท่าโพธิ์ชัย อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์