Search

กำลังอยู่ใน

โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยชมรม อสม.ม.2 บ้านโคกกระพี้  ได้จัดทำโครงการกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่  14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกระพี้หนองนกเขา ม.2 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จำนวน 8,810 บาท   

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีกำจัดขยะ  และช่วยกันสำรวจ และกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก