Search

กำลังอยู่ใน

โครงการพัฒนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างและฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่ากัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียนกันของกลุ่มคนในท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมให้บุคลกรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุขปัญหาความสามัคคีในองค์กรเป็นต้น

          อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ในวิธีการบริหารงานบุคคลตามคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

 

 

ณ. วัดป่าหนองสะแบง 17/9/63