Search

กำลังอยู่ใน

กิจกรรม “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย โดย ท่านปลัด พิเชษฐ สุขเขียว นำ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” นี้ จะใช้สถานที่สาธารณะประโยชน์ หรือบริเวณที่ทำการส่วนราชการ หรือพื้นที่ที่เป็นที่ชุมชน ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพิจารณาคัดเลือกสถานที่ปลูกต้นพยุง พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชน ชาวตำบลท่าโพธิ์ชัย ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นพยุง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป