Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน และสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย  เพื่อร่วมรณรงค์และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นในเขตท้องที่