Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง