Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริาหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง