Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หยุดเผาพื้นที่เกษตรของกระทรวงมหาดไทยและ ป้ายประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หยุดเผาพื้นที่เกษตรของกระทรวงมหาดไทยและ ป้ายประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง