Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน แบบสขร.1 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561