Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562