Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืัดจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืัดจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562