Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

 

เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)