Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

                                                                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

                                                                                        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการพ่นหมอกควัน

                                   และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                                              จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 โครงการ 

                                  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้ แก่ ร้านโชคทวี (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,800.00 บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยบาทถ้วน)

                                  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าฝช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                                                                                                           

                                                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCF_000010.pdf)CCF_000010.pdf308 kB