Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                                      เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                ----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง

                                                 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

                                                                  จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ กิจรุ่งเรือง 2017 โดย

                                                เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 141,125.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

                                                รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                                                                                                                 

                                                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCF_000009.pdf)CCF_000009.pdf293 kB