Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                       เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำรวจกองช่าง โดยวิธีเฉพาะกิจ

                                  เจาะจงนั้น

                                             จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจกองช่าง จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจรุ่งเรือง 2017 โดนเสนอ ราคา

                                  เป็นเงินทั้งสิ้น 41,000.00 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน

                                  และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCF_000008.pdf)CCF_000008.pdf277 kB