Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

                                     เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

                                                                            ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                        --------------------------------------------------------------------------------

                                                      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้มีโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการ

                                    ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                                                      จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

                                    ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 108 Design shop  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น

                                    7,350.00 บาท (เจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCF_000005.pdf)CCF_000005.pdf314 kB