Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางด้านถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2564 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย 

                                                                 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางด้านถนนในช่วง

                                                                                             เทศกาลปีใหม่ 2564 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                    -------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุโครงการดำเนินการป้องกันและลด

                                                                อุบัติเหตุทางด้านถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดนวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

                                                                                จัดซื้อวัสดุโครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางด้านถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 1 โครงการ

                                                                ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งธนา บุรัรัมย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา

                                                                เป็นเงินทั้งสิ้น 10,695.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยเก้าสิบก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน

                                                                และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

                                                                                                                        ประกาศ ณ. วันที่ 22 ธันวาคม 2563

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (CCI_000021.jpg)CCI_000021.jpg326 kB