ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2561 274
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561 273
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561 421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ไพ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561 474
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 08 ตุลาคม 2561 251
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 05 ตุลาคม 2561 392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะแพง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 19 กันยายน 2561 486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 14 กันยายน 2561 431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 06 กันยายน 2561 410
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนน บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคูขาดน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561 399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านหนองสะแบงหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2561 381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ วัดหนองนกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561 384