Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการรในการชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการรในการชี้และรับรองแนวเขตที่ดินสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย