Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับผู้มารับบริการกับอบต.ท่าโพธิ์ชัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการรับการประเมินดังกล่าวจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือห่น่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของอบต.ท่าโพธิ์ชัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หรือในระหว่าง 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2560) 

จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มารับบริการดังกล่าว เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  << คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบประเมิน >>

ขอขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือในครั้งนี้
* หมายเหตุ ท่านสามารถตอบแบบประเมินนี้ได้ทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็ปเลต