Search

กำลังอยู่ใน

งานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบัตรประจำตัวคนพิการ

งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ลงพื้นที่ส่งมอบัตรให้กับผู้พิการ ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ตามนโยบายให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562