Search

กำลังอยู่ใน

วิสัยทัศน์ พันธ์กิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ขอประกาศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางที่สำคัญในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในระยะยาว  ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

"ชาวท่าโพธิ์ชัย  สุขภาพดีถ้วนหน้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

เพียบพร้อมเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเสียงหมู่บ้านนวัตวิถี สันติสุข 9 ดีคู่ชุมชน"