Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์(Line@)@มหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการปฏิบัติการสื่อสาร โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ทางการ ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) ภายใต้ชื่อ "@มหาดไทย" เพื่อสื่อสารข้อมูลในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างความรู้ใหักับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงขอเชิญชวน เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด@มหาดไทย