Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

แนวทางทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสภาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

แนวทางทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสภาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

เพื่อให้การเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยจึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป

 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (ele_28032562-001.pdf)ele_28032562-0012132 kB