Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประกาศเรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเพชร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ขอประกาศให้เจ้าของที่ดินทราบว่า บัดนี้ ได้คำนวณเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินในหมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 เสร็จแล้ว ฉะนัน ให้เจ้าของที่ดินนำเงินภาษีบำรุงท้องที่ตามจำนวนท้ายประกาศนี้ ไปชำระเป็นภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตามมาตรา 45(4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ.2508 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (prakasphasi M7 04_01_2562.pdf)prakasphasi M7 04_01_25622048 kB