Search

กำลังอยู่ใน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นสอดคล้องกับศาสตร์พระราชสาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวม 8 ด้าน และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ยืนตนและไม้ใช้สอย ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อให้ต้นไม้ได้ดูดซับน้ำธรรมชาติ ลดความรุนแรงจากสภาวะน้ำท่วมและเป็นการฟื้นฟูดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม ลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน เพิ่มธาตุอาหารและความสมบูรณ์ให้กับดิน และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่่ป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณบ้านคูขาดน้อย ม.4 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่่ จังหวัดบุรีรัมย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัทพ์ 044-666386  ,https://www.facebook.com/taphochai.go.th/?ref=bookmarks