Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอเชิญประชาชนร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าโดยการปลูกต้นไม้ยีนต้นสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวม 8 ด้าน และเป็นการรณรงค์ป่าโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อให้ต้นไม้ดูดซับน้ำธรรมชาติ ลดความรุนแรงจากสภาวะน้ำท่วมและเป็นการฟื้นฟูดินที่มีการสภาพเสื่อมโทรม ลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน เพิ่มธาตุอาหารและความสมบูรณ์ใหักับดิน และยังเป็นการเพิ่่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อช่วยดูดกลืนความร้อน ลดปริมาณก๊าชคาร์บอนมอนนอกไซต์จากกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุสำคัญ ในที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดป่าหนองสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์