Search

กำลังอยู่ใน

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ประธานสภาจึงเรียกประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗  ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ