Search

กำลังอยู่ใน

กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ตามความในมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ข้อ 11 (3) และข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย กำหนด 4 สมัย ดังนี้
สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560