Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560