Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561