ข่าวกิจกรรมโครงการ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองบอน

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี   บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีไทดา ไร่นาสวนผสม อุดมสินค้า OTOP

  

  ช้อป  ชิม แชะ แชร์

โครงการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

คุณสมบัติ

     1. ผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย

     2. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ (2 กันยายน 2503)

     3. ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนมาก่อน ตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2560

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

 

 


    

 

 

 

รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ร่วมรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติกผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก


 

     นายอรรถพลดาโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ท่านปลัดพิเชษฐ สุขเขียวและหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ร่วมกัน รณรงค์ลด การใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ โดยการ ใช้ปิ่นโต พกแก้วน้ำ หิ้วถุงผ้า ห่อข้าวมากินด้วยกัน ทั้งยัง เสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

 

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์


                    ด้วยองค์การบริการส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จะดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ให้สอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงไปสู่การจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ชัย ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. 2548 ข้อ 5 วรรคแรก ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใช้ประชาชน  มีความเข้าใจที่ถูกต้องรวมถึงเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จึงได้จัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยขึ้น

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

     2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

     3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ระยะเวลาในการดำเนินการ

          ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561

เป้าหมาย

          กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าโพธิ์ชัยเกมส์ครั้งที่ 19"