ข่าวกิจกรรมโครงการ

ภาพประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ภาพประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าโพธิ์ชัย ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณชน

โครงการวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการปลูกป่าทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563