ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2561 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานส่วนสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561 233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ไพ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561 265
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 08 ตุลาคม 2561 68
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 05 ตุลาคม 2561 202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะแพง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 19 กันยายน 2561 259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 14 กันยายน 2561 231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขา หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง 06 กันยายน 2561 207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนน บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคูขาดน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2561 201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านหนองสะแบงหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2561 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ วัดหนองนกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561 196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างค่าเช่าเต็นท์และค่าเช่าเก้าอี้ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยเคลื่อนที ประจำปี 2561 18 พฤษภาคม 2561 219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 14 พฤษภาคม 2561 189