Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) รายใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) รายใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  รานละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ