Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2

     ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ่ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000บาทต่อคน/ต่อปี ในอัตราเงินเดือน 600 บาท ต่อคน/ต่อเดือน จนมีอายุครบ 6 ปี นั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน 4 ราย รายละเอียดตามบัญชีวแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562