Search

กำลังอยู่ใน

ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอประกาศการสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปี 2562  โดยติดประกาศในที่เปิดเผย