Search

กำลังอยู่ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ico5 ประกาศเชิญชวน

ico6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ประกาศราคากลาง

ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ขอประกาศการสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปี 2562  โดยติดประกาศในที่เปิดเผย