รายงานผู้ควบคุมภายใน-ตรวจสอบภายใน

ชื่อ วันเผยแพร่
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10 มีนาคม 2565
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 07 มกราคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต 01 ตุลาคม 2562
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 04 สิงหาคม 2563
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในองค์กร 04 สิงหาคม 2563
การดำเนินการทางวินัยของ พนักงานส่วนตำบล 04 สิงหาคม 2563
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 17 กันยายน 2563
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปี 2564 21 เมษายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 ตุลาคม 2563