Search

กำลังอยู่ใน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้มีการติดตามและประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล