Search

กำลังอยู่ใน

แผนจัดการความรู้ในองค์กร Knowloege Management : KM 

    จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑   กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

     เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี  จึงได้นำการจัดการความรู้   (Knowledge Management)      ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่สามารถกำหนดขึ้น   และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ได้ดำเนินการจัดวางระบบการจัดการความรู้  และแผนการดำเนินงาน ไว้เพื่อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ km ในองค์กร

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile size
Download this file (plan_km2561.pdf)แผนการจัดการความรู้ ปี 256110841 kB