Search

กำลังอยู่ใน

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมปรึกษาเมือวันที่ 20 มีนาคม 2555 และมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง 10 %