Search

กำลังอยู่ใน

สมาคมข้าราชการไทยส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชการ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการตรวจสอบทีเข้มข้น และทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562