กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันโรคควบคุมเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์
-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์ของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า ประจำปี 2559

ด้วย อสม. บ้านหนองกราด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า ปี 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าโพธิ์ชัย

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2559

ด้วย อสม. บ้านไร่โถ ได้จัดทำโครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าโพธิ์ชัย เป็นเงิน 1,923 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...