กองทุนหลักประกันสุขภาพ

โครงการกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562

   

  ด้วยชมรม อสม.ม.2 บ้านโคกกระพี้  ได้จัดทำโครงกรกำจัดขยะ ปรับปรุง สิ่่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่  14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกระพี้หนองนกเขา ม.2 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์   โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย จำนวน 8,810 บาท   เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีกำจัดขยะ  และช่วยกันสำรวจ และกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 นายอรรถพล ดาโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ชัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2561 และอนุมัติดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 


        ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ่ตุลาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการกระจาายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

         ทั้งนี้ในการอุดหนุนงบประมาณดังกล่าวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้บรรจุโครงการดังกล่าวฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แล้ว คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน จัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอมติที่ประชุมว่าจะเลือกทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขใด โดยให้เลือกทำหมู่บ้านละ 3 โครงการ  ในกรอบวงเงินงบประมาณ 20,000.-บาท เป็นทีเรียบร้อยแล้วนั้น

        ทั้งนี้ในการเสนอโครงการฯ ดังกล่าว แต่ละหมู่บ้านได้จัดทำ่โครงการที่ได้เสนอฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน่ผลโครงการฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ที่ 276/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการติดตาาและประเมินผลโครงกร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากกตามเอกสารแนบท้ายนี้

โครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันโรคควบคุมเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์
-เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์ของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้ถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า ประจำปี 2559

ด้วย อสม. บ้านหนองกราด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และภาวะซึมเศร้า ปี 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าโพธิ์ชัย

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2559

ด้วย อสม. บ้านไร่โถ ได้จัดทำโครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2559 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าโพธิ์ชัย เป็นเงิน 1,923 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...