Search

กำลังอยู่ใน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าโพธิ์ชัยเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเย้ยปราสาท ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากินและอยู่อาศัย มาจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดขอนแก่น และตามอำเภอนางรองของจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (1326)

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย ตั้งอยู่เลขที่ 103 /1 หมู่ที่ 1 บ้านลุงขี้หนู ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีรอบนอกเขตเทศบาลตำบลหนองกี่ ตำบลท่าโพธิ์ชัย เป็นตำบลหนึ่งใน 1 ตำบลของอำเภอหนองกี่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร