Search

กำลังอยู่ใน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ ชาวท่าโพธิ์ชัยสุขภาพดีถ้วนหน้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมความน่าอยู่ ชุมชนทุกหมู่ล้วนเข้มแข็ง ”

พันธกิจ

๑. พัฒนาคนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
๒. พัฒนาด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาด้านชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
๔. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๕. พัฒนาด้านชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ แนวทางการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๓.๒ แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 แนวทางการรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านงานส่งเสริมการศึกษา
๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ แนวทางการพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
๕.๒ แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๕.๓ แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๕.๔ แนวทางการบริหารจัดการที่ดี